GRADINITA CU PROGRAM  PRELUNGIT ,,TARA COPILARIEI’’ CALARASI

anunţă scoaterea la concurs a funcţiei contractuale

vacante de ingrijitor - 1(unu) post

 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Ţara Copilăriei’’ cu sediul in Calarasi, str. Dunarea, nr. 1 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante,  1(unu) post de ingrijitor.

                Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului - Cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba romană, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale, conform art.4 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 • nivelul studiilor: studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.
 • vechime: minim 1 an vechime pe un post de ingrijitor

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Informatii suplimentare privind conditiile de participare, bibliografia si tematica se pot obtine in zilele lucratoare, la sediul unitatii si pe site-ul www.tara-copilariei-cl.ro sau de la nr. de tel. 0242331768, doamna Spirea Vasilica

      Calendarul de desfăşurare a concursului:

 

                  Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. Dunarea nr.1, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în perioada

  • 17.05.2022. – evaluarea dosarelor şi afişarea rezultatelor
  • 18.05.2022 – depunerea contestaţiilor la evaluarea dosarelor (până la ora 1600 ) şi soluţionarea acestora 
  • 26.05.2022  - proba practiă -  ora 13   şi afişarea rezultatelor la proba practică
  • 27.05.2022 – depunerea contestaţiilor la proba practică ( până la ora 13 00 ) şi soluţionarea acestora
  • 30.05.2022  - interviul  - ora 13 şi afişarea rezultatelor la interviu
  • 31.05.2022 – depunerea contestaţiilor la interviu ( până la ora 13 00  ) şi soluţionarea acestora
  • 31.05.2022 – afişarea rezultatelor finale- ora 16

      Bibliografie necesară în vederea susţinerii concursului:

 • Legea nr. 319/2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare, – cap.IV – obligațiile lucrătorilor;
 • Legea nr. 477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – cap.II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
 • Legea 53/2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară”(art.247 – art.252);
 • Norma tehnică – curățenie dezinsecție;
 • Procedura privind curățenia și dezinfecția.

Tematica pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor:

 • Notiuni fundamentale de igiena
 • Reguli de efectuare a curateniei in institutia de invatamant
 • Metode de dezinfectie
 • Norme generale de protectia muncii
 • Norme generale de conduita
 • Raspunderea disciplinara